Obchodní podmínky, půjčovní a reklamační řád a zpracování osobních údajů

Petr Novák „CYKLONOVAK“
se sídlem Zámecká 77, Velké Hoštice
IČ: 66178380, DIČ: CZ7508115450
tel: 737 383 340
Email: info@cyklonovak.cz
Web: www.cyklonovak.cz

Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.cyklonovak.cz Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Petr Novák „CYKLONOVAK“, se sídlem Zámecká 77, Velké Hoštice, IČ: 66178380, DIČ: CZ7508115450, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese: www.cyklonovak.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby v hotovosti v provozovně prodávajícího; v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2000223908/2010, vedený u Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“); bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GO PAY; bezhotovostně platební kartou; prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou (společností Home Credit a.s.). Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, dodávce novin, periodik nebo časopisů, dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Při objednání zboží v hodnotě nad 2000,-Kč včetně DPH je dopravné zdarma. Při zakoupení zboží v hodnotě nižší než 2000,-Kč zaplatí si kupující dopravné ve výši podle ceníku přepravce PPL, GEIS, DPD, Česká pošta.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@cyklonovak.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

IX. DORUČOVÁNÍ

Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování zásilek internetového obchodu: Petr Novák „CYKLONOVAK“, se sídlem Zámecká 77, Velké Hoštice adresa elektronické pošty: info@cyklonovak.cz, tel.: 737 383 340 Ve Velkých Hošticích dne 1. června 2018

Podmínky pronájmu (půjčovní řád)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Rezervace předmětu nájmu se provádí pouze přes rezervační systém na doméně: www.cyklonovak.cz, případně osobně na provozovně v místě sídla pronajímatele.
K uzavření nájemní smlouvy je oprávněná pouze osoba starší 18 let způsobilá k právním jednáním.
Po podpisu smlouvy a převzetí předmětu nájmu přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za předmět nájmu, jakož i škod na vlastním i cizím majetku a zdraví z důvodu používání předmětu nájmu, a to až do okamžiku vrácení předmětu nájmu pronajímateli.
Pronájem předmětu nájmu vzniká uzavřením smlouvy o pronájmu a potvrzením předání předmětu nájmu nebo souhrnu předmětů nájmu ve smlouvě o pronájmu, za podmínek pronájmu (půjčovní řád), ve znění zveřejněném na www.cyklonovak.cz, Nájemce se zavazuje složit zálohu ve výši podle předmětu nájmu jak je u každého předmětu nájmu uvedeno na www.cyklonovak.cz .
Nájemce podpisem smlouvy o pronájmu přebírá veškerou výše uvedenou odpovědnost za všechny předané předměty nájmu včetně jejich vybavení a příslušenství.
Nájemce je povinen seznámit se s obsluhou předmětu nájmu, jakož i s jeho základní údržbou, parkováním, přepravou a dalšími podmínkami jeho užívání. Pronajímatel s tímto seznámí nájemce při předání předmětu nájmu.
Cena pronájmu (půjčovné) je splatná v den převzetí předmětu nájmu a nájemce se tím zavazuje ke všem povinnostem vyplývajícím z těchto podmínek pronájmu (půjčovního řádu).
Nájemce ve smlouvě o pronájmu svým podpisem potvrdí převzetí vybavení a složení vratné zálohy splatné při předání předmětu nájmu nájemci. Vratná záloha může být složena v hotovosti případně bezhotovostně na účet pronajímatele.
Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za majetkovou a nemajetkovou újmu způsobenou nájemcem v souvislosti s užíváním pronajatých předmětů nájmu, nájemci či třetím osobám.
Pronajaté předměty nájmu ani jejich vybavení či příslušenství nejsou v rámci pronájmu pojištěny proti poškození, zničení, ztrátě či odcizení.
V případě ztráty či odcizení předmětu nájmu je nájemce povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně na nejbližší oddělení policii ČR a rovněž pronajímateli telefonicky, nebo emailem. Kontakty pronajímatele jsou zveřejněny na www.cyklonovak.cz.
Při ztrátě či odcizení pronajatých předmětů je nájemce povinen zaplatit pronajímateli cenu předmětu nájmu uvedenou v aktuálním ceníku výrobce sníženou o skutečnou amortizaci. Nájemce je srozuměn s tím, že předmět nájmu není pronajímatelem pojištěn.
Pronajímatel má právo použít vratnou zálohu na zaplacení náhrady škody, jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.
Vyzvedne-li si nájemce předmět nájmu po dni od kterého si pronájem závazně objednal (rezervoval prostřednictvím na webu pronajímatele zavazuje se zaplatit pronajímateli celou objednanou (rezervovanou) dobu pronájmu.
Vráti-li nájemce předmět nájmu před uplynutím dohodnuté doby pronájmu nemá nárok na vrácení ani části dohodnutého nájemného.
Nájemce vrací pronajímateli zásadně předmět nájmu čistý. Při vrácení znečištěného předmětu nájmu bude nájemci vyúčtován poplatek za vyčištění předmětu nájmu ve výši podle platného ceníku servisu zveřejněného na webu pronajímatele na www.cyklonovak.cz, a to za každý znečištěný předmět nájmu, a nájemce je srozuměn s tím, že tuto částku si pronajímatel započte na vracení zálohy.
Při nedodržení předem stanoveného termínu vrácení předmětu nájmu včetně vybavení a příslušenství je nájemce povinen zaplatit nájemné ve výši dle platného ceníku zveřejněného na webu pronajímatele na www.cyklonovak.cz, a to za dobu prodlouženého držení předmětu nájmu. Dlužné nájemné bude pronajímatelem započteno na vrácení zálohy.
V případě poškození předmětu nájmu nájemce souhlasí s tím, že na veškeré náklady spojené s opravou poškozeného předmětu nájmu bude použita nájemcem složená záloha. Pokud částka opravy přesáhne hodnotu složené zálohy, nájemce je povinen uhradit doplatek ceny opravy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od odeslání vyúčtování na jeho adresu uvedenou ve smlouvě o pronájmu.
Nevrátí-li nájemce předmět nájmu do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí, má pronajímatel právo započíst si celou složenou zálohu na náhradu vzniklé škody a ušlého zisku.
Zrušení objednávky pronájmu (rezervace) je možné provést osobně v provozovně pronajímatele na adrese jeho sídla nebo telefonicky na tel.č. uvedeném v sekci kontakty na www.cyklonovak.cz.
Pronajímatel si vyhrazuje právo změny těchto podmínek pronájmu – půjčovního řádu.
Další specifické podmínky pronájmu jízdních kol, elektrokol a lodí jsou dále upraveny takto:
a) Elektrokolo je jízdní kolo osazené elektromotorem a vybavené dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 341/2002 Sb. a splňující specifikaci dle normy ČSN 15194:2009.
b) Pronájem předmětu nájmu - elektrokola je možný pouze předloží-li nájemce alespoň dva doklady totožnosti s fotografií nájemce, a to platný občanský průkaz a druhý platný doklad - cestovní pas či řidičský průkaz.
c) Nájemce je oprávněn si jízdní kolo, elektrokolo či loď převzít s tím, že se seznámí s jeho ovládáním a ověří si technický stav pronajímaného předmětu před podpisem smlouvy
d) Nájemce není oprávněn převzít si jízdní kolo kolo, elektrokolo či loď s technickou závadou. Pokud zjistí drobné poškození nemající vliv na bezvadný provoz předmětu nájmu (poškrábání, atd.), uvede jej do předávacího protokolu. Nájemce není oprávněn převzít si jízdní kolo kolo, elektrokolo či loď, pokud bude ve stavu opilosti či pod vlivem psychotropních látek, či léků ovlivňujících jeho řízení dopravních prostředků.
e) Nájemce je povinen seznámit se s obsluhou předmětu nájmu – jízdního kola, elektrokola a lodě, jakož i s jejich provozem a základní údržbou, jako je nabíjení baterie, parkování, transport, atd.
f) Nájemce si je vědom, že jízda na pronajatém jízdním kole, elektrokole, v lodi je na vlastní nebezpečí nájemce. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím pronajatým předmětem na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých či nemovitých nájemce a jiných osob, či na životě a zdraví nájemce a jiných osob, a to po celou dobu pronájmu.
g) Předmět nájmu – elektrokolo není určeno k tažení přídavných vozíků a není konstruováno pro jízdu osob mladších 15 let.
h) Nájemce je povinen si před zrakem předávajícího vyzkoušet správné nasazení baterie, kdy správné provedení probíhá tak, že zámek je zamknut a zasunutím baterie dojde k hlasitému cvaknutí mechanického zámku. Následně je potřeba se přesvědčit, že baterii nelze vysunout.
ch) Nájemce je povinen při přepravě elektrokola na střeše automobilu, popřípadě jiného nosiče, vyjmout baterii.
i) Nájemce v případě pádu či havárie je povinen prohlídnout stav jízdního kola, elektrokola, lodě , a při jakémkoli zjištění poškození, které by mělo vliv na bezpečnost je povinen již dále nepoužívat předmět nájmu. Tuto skutečnost je nájemce povinen neprodleně ohlásit Pronajímateli, a to telefonicky na tel.č. uvedené v sekci kontakty na www.cyklonovak.cz.
j) Nájemce je oprávněn v případě propíchnutí pneumatiky provést opravu duše, a to své riziko a na svůj náklad.
k) Nájemce si může libovolně nastavit výšku sedla jízdního kola či elektrokola, přičemž musí dodržet minimální zasunutí sedlovky do rámu, respektive sedlovka musí být zasunuta do rámu nejméně 5 cm.


Podmínky pronájmu (půjčovní řád) jsou pro Nájemce závazné a Nájemce s těmito podmínkami vyslovuje souhlas potvrzením na www.cyklonovak.cz.

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád platí pro internetový obchod www. cyklonovak.cz (dále také jen „Internetový obchod“) a byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Internetového obchodu.
„Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
„Prodávající“ je Petr Novák „CYKLONOVAK“, se sídlem Zámecká 77, Velké Hoštice, IČ: 66178380, DIČ: CZ7508115450.
Zákazníkem Internetového obchodu je „Kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného povolání, a kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. V případě výměny zboží, anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet nová záruční doba k danému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje (paragon). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě nebo návodu k obsluze srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.
Rozpor s kupní smlouvou V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
Spotřebitel při uplatnění záruky má:
jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití, jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

II. Vyřízení reklamace

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují zásadně u prodávajícího, u něhož byla věc zakoupena (nikoli u výrobce či dovozce), a to na provozovně Petr Novák „CYKLONOVAK“, Zámecká 77, Velké Hoštice, IČ: 66178380, DIČ: CZ7508115450. V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším (nedodržení této podmínky má vliv pouze na posouzení nákladů spojených s reklamací jako nutných – viz níže), uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt také v dokladu, který nahrazuje záruční list, případně ji sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího (emailem na info@cyklonovak.cz)
Prodávající či jeho pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou po uplatnění reklamace na delší lhůtě - takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.
Po uplynutí lhůty k vyřízení reklamace v případě, že reklamace vyřízena nebyla, se má za to, že vada na věci skutečně existovala a Kupujícímu se přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství nutného k posouzení vady a označí zásilku příslušnými symboly. Doporučujeme kupujícímu balík se zbožím pojistit.
Prodávající nebo určené servisní středisko vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace či ihned v případě osobního předání; dále potom bezodkladně vystaví písemné potvrzení o vyřízení reklamace, kde uvede způsob jejího vyřízení a datum ukončení, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží dohodnutým způsobem, tzn. obvykle telefonicky, SMS, případně mailem na uvedenou adresu.
Nárok na uplatnění odpovědnosti prodávajícího za vady zaniká v případě, že vada vznikla následkem neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží, pokud takové okolnosti měly vliv na vznik vady.
Kupující má právo na náhradu nutných nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů vynaložených na toto odstoupení. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím.
V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
Při doručení reklamovaného zboží zákazníkem osobně na adresu provozovny bude vydán reklamační protokol okamžitě proti převzetí zboží. Při doručení reklamovaného zboží přepravní službou bude reklamační protokol zaslán bezodkladně na elektronickou adresu uvedenou zákazníkem, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí reklamovaného zboží od přepravní služby.

III.Kontrola zboží

Zákazník je při převzetí povinen zkontrolovat dodané zboží, zda není viditelně poškozené nebo poničené. V případě poškození zásilky není zákazník povinen dodávku převzít, v tom případě musí neprodleně kontaktovat prodejce Petr Novák - CYKLONOVAK (tel. 737383340) o nepřevzetí zásilky.
Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem.
V případě, že zákazník zboží převezme, ale zjistí jakýkoliv nesrovnalosti, mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo se zásilkou fakturu neobdržel, je povinen neprodleně informovat prodávajícího o této skutečnosti. V případě, že tak neučiní, nebude jeho pozdější reklamace uznána.

IV. Postup reklamace

Na reklamaci bude přijato pouze kompletní zboží či daný díl, s průvodní dokumentací. Reklamace zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.cyklonovak.cz může být uplatněna pouze na adrese dle fakturačních údajů.
Kontaktovat je možné prodejce písemně na adrese jeho sídla, telefonicky nebo mailem (tel.: 737 383 340, mail: info@cyklonovak.cz)
Pokud se jedná o reklamaci zboží koupeného v internetovém obchodě cyklonovak.cz, pošle zákazník nebo jiným způsobem doručí zboží spolu s kopií dokladu o koupi (fakturou) a podrobným popisem závady na adresu sídla prodejce.
Zboží je nutné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.
Dále je zákazník povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, vysušené, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.
Prodejce je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

V. Vrácení zboží

Objedná-li zákazník zboží jako „Spotřebitel“ (tedy nikoliv jako „Podnikatel“ tzv. na firmu), má v souladu se zákonem č. 367/2000 možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Podnikatele po dohodě s prodejcem.
V případě odstoupení nechť spotřebitel kontaktuje nejprve prodejce, nejlépe telefonicky (737383340) nebo e-mailem (info@cyklonovak.cz) s uvedením čísla objednávky, čísla faktury, data nákupu a čísla účtu, z něhož bylo zboží zaplaceno. Při odběru a vrácení zboží v kamenné prodejně bude vratka vyřešena bez zbytečného odkladu.
Zboží, které bylo spotřebiteli zasláno prostřednictvím přepravce a spotřebitel je bude zasílat prostřednictvím přepravce zpět na adresu prodejce, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej spotřebitel převzal při dodávce. Zboží musí být vždy dobře zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození či jinému znehodnocení během přepravy a nesmí být poškozen původní obal.
Pokud bude zboží poškozené, nebo opotřebované, lze při vrácení zboží přihlédnout k jeho stavu. Vracená částka tedy bude záviset na množství opotřebení a poškození.
Zboží se prodejci nezasílá tzv. na dobírku. Zboží se zasílá na adresu sídla prodejce. Částka určená k vrácení bude bez zbytečného odkladu zaslána na účet spotřebitele. U zásilek ze zahraničí bude vrácená částka ponížena o poštovné.
Při zaslání zboží na adresu prodejce adresu má být ke zboží přiložen doklad o koupi, nebo kopie takového dokladu, a to v případě výměny za jinou velikost zboží, a dále žádost o vrácení zboží.

IV.Účinnost reklamačního řádu

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.června 2018.


Informace o zpracování osobních údajů

Základní shrnutí

Petr Novák – CYKLONOVAK, se sídlem Zámecká 77, Velké Hoštice, IČ: 66178380, (dále jen „Petr Novák - CYKLONOVAK“) zpracovává pouze osobní údaje, které získá používáním vlastních webových stránek a provádí zpracování Vašich osobních údajů z těchto důvodů:
Neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem, kdy právo zpracovávat osobní údaje vzniká bez dalšího uzavřením smlouvy jako nezbytná podmínka jejího plnění, tedy bez potřeby zvláštního souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře.
Pokud je to nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti na základě obecně závazných právních předpisů.
Informování o výsledcích soutěže pořádané správcem, získání výhry v této soutěži a její doručení výherci.
Za účelem zasílání newsletterů, dotazníků zjišťujících spokojenost s nákupem, či obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě, pokud jste k tomu udělili souhlas (Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána), nebo je-li to oprávněným zájmem fy. Petr Novák – CYKLONOVAK.
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. U zákazníků jsou zpracovávány jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, e-mail, popřípadě bankovní účet či údaj o firmě, IČ a DIČ, pokud ho zákazník uvede, kdy v každém případě jsou osobní údaje získávány výhradně od zákazníka jako smluvní strany, v ostatních případech jsou zpracovávány e-mail, popřípadě jméno a příjmení.
Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je Petr Novák – CYKLONOVAK, se sídlem Zámecká 77, Velké Hoštice, IČ: 66178380 (dále jen „správce“).
1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Petr Novák – CYKLONOVAK, Zámecká 77, Velké Hoštice, IČ: 66178380, adresa elektronické pošty info@cyklonovak.cz, telefon +420 737 383 340.
1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů, na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), jsou:
2.1.1. Skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení. Skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, na základě obecně závazných právních předpisů.
2.1.2. Situace, kdy toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení.
2.1.3. Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.
2.2. U zákazníků jsou zpracovávány jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, e-mail, popřípadě bankovní účet či údaj o firmě, IČ a DIČ, pokud ho zákazník uvede, kdy v každém případě jsou osobní údaje získávány výhradně od zákazníka jako smluvní strany, v ostatních případech jsou zpracovávány e-mail, popřípadě jméno a příjmení.

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů jsou:
3.1.1. Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
3.1.2. Zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře či e-mailu.
3.1.3. Informování o výsledcích soutěže pořádané správcem, získání výhry v této soutěži a její doručení výherci.
3.1.4. Realizace přímého marketingu (zasílání newsletterů či obchodních sdělení) a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
3.1.5. Získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit. Jedná se zejména o zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami.
3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení a zpracování osobních údajů

4.1. Doby uložení a zpracování Vašich osobních údajů budou podle jejich účelu tyto:
4.1.1. Pro případ plnění smlouvy, po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů a pro účel ochrany právních nároků správce na základě oprávněného zájmu správce, který spočívá v obraně vlastních práv.
4.1.2. Pro případ vložení osobních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře webu (např. dotazy, nebo komentáře) 6 měsíců od vložení osobních údajů.
4.1.3. Pro případ realizace přímého marketingu a činění jiných marketingových aktivit, na základě vašeho souhlasu nebo oprávněného zájmu správce výlučně po dobu, na kterou bude souhlas udělen, popřípadě po dobu trvání oprávněného zájmu.

5. Další příjemci osobních údajů

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:
5.1.1. Zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.
5.1.2. Osoby zajišťující pro správce:
5.1.2.1. Technické služby související s provozem e-shopu (včetně provozu software a ukládání dat).
5.1.2.2. Účetní služby.
5.1.2.3. Marketingové služby.
5.1.2.4. Zjišťování zákaznické spokojenosti
5.1.3. Orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

6. Práva subjektu údajů

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.
6.3. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.
6.4. Vznesení námitky proti zpracování Vašich osobních údajů či odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů můžete učinit:
6.4.1. Kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce každého obchodního sdělení či newsletteru.
6.4.2. Zasláním e-mailu správci na adresu elektronické pošty uvedenou v bodě 1.2. těchto podmínek.
6.5. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Obecné podmínky zpracování osobních údajů dle GDPR

Tyto Obecné podmínky zpracování osobních údajů dle GDPR (dále jen „Obecné podmínky“) vydané Petr Novák – CYKLONOVAK, Zámecká 77, Velké Hoštice, IČ: 66178380, (dále jen „Petr Novák - CYKLONOVAK“) informují zákazníky a obchodní partnery o tom, jaké osobní údaje Petr Novák – CYKLONOVAK zpracovává o fyzických osobách získaných při prodeji zboží, poskytování služeb, e-shopech a při návštěvách internetových stránek provozovaných Petrem Novákem – CYKLONOVAK a kontaktech s potenciálními zákazníky, za jakým účelem a jak po jakou dobu tyto osobní údaje Petr Novák – CYKLONOVAK zpracovává, jakým třetím osobám a z jakého důvodu je předává. Obecné podmínky jsou účinné od 1.6.2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti Petra Nováka – CYKLONOVAK jako správce dle čl. 13 GDPR.

I. Shromažďování osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je Petr Novák – CYKLONOVAK schopen identifikovat. V souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb Petr Novák – CYKLONOVAK může shromažďovat a zpracovávat níže uvedené kategorie osobních údajů. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Petra Nováka – CYKLONOVAK nebo na základě zákona, a to bez souhlasu subjektu údajů, pro jiné pouze na základě souhlasu. Díky udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů zákazníka může Petr Novák – CYKLONOVAK i nadále poskytovat některé své služby zdarma.

Základní osobní identifikační údaje

Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o akademický titul, jméno a příjmení, datum narození, popř. IČ, DIČ, adresu trvalého pobytu, kontaktní adresu, adresu sídla nebo místa podnikání, fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, popř. adresu na sociální síti, čísla předložených identifikačních dokladů a popř. jejich kopie (údaje, které nejsou potřebné pro poskytování služby, jsou na kopiích dokladů začerněny). V některých případech jsou shromažďovány identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí. V případě smluv na jednorázový prodej zboží je rozsah omezen na základní identifikační údaje. V případě smluv o jednorázovém poskytnutí služby je rozsah osobních údajů omezen na údaje, která jsou nezbytná pro poskytnutí sjednané služby. Dále jsou zpracovávány údaje o zakoupeném zboží nebo poskytnuté službě, jejich objemu a segmentu.

Technické údaje

Petr Novák – CYKLONOVAK shromažďujeme informace, které z technických důvodů automaticky předává prohlížeč zákazníka. Jedná se o tyto údaje - typ/verzi prohlížeče, používaný operační systém, URL předchozí navštívené stránky, jméno hlavního počítače (IP adresa), časový údaj. Při ukládání jsou tyto údaje anonymizovány a nejsou ani propojovány s údaji z jiných zdrojů. IP adresa zákazníka je brzy po ukončení návštěvy našich stránek vymazána. V rámci funkce vyhledávání obchodu jsou webové stránce Petr Novák – CYKLONOVAK předávána geografická data v podobě zeměpisné šířky a délky, pokud je mobilní přístroj zákazníka vybaven lokalizační funkcí. Před aktivací lokalizační funkce bude zákazník formou bezpečnostní hlášky požádán o souhlas. Data jsou využívána výhradně pro určení stanoviště zákazníka, nejsou ukládána.

Údaje z komunikace se zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním zboží a služeb Petr Novák – CYKLONOVAK zákazníkovi. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem na prodejnách nebo jiném přímém kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů.

Kamerové záznamy z prodejen a prostor Petr Novák – CYKLONOVAK

Petr Novák – CYKLONOVAK umísťuje do svých prodejen a prostor kamery z důvodu svých ochrany oprávněných zájmů. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy řádně a viditelně označeny upozorněním.

Údaje zpracované na základě souhlasu zákazníka

Zpracování těchto údajů umožňuje Petru Novákovi – CYKLONOVAK zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu k marketingovým účelům:

 • zlepšení kvality služeb Petr Novák – CYKLONOVAK a vývoje nových
 • zobrazování pouze reklam na základě zájmů konkrétního zákazníka
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou služby Petr Novák – CYKLONOVAK používány
 • analýzy preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá individuálním potřebám zákazníka
 • zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést v nastavení služby, pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě emailem: info@cyklonovak.cz) a obsahových newsletterů.
S uvedeným využitím je zákazník oprávněn kdykoli vyjádřit nesouhlas prostřednictvím krátkého písemného sdělení, které zašle na adresu sídla Petr Novák – CYKLONOVAK, Zámecká 77, 747 31 Velké Hoštice nebo na e-mailovou adresu: info@cyklonovak.cz.

II. Zpracovávání osobních údajů

Údaje zpracované bez souhlasu zákazníka

Petr Novák – CYKLONOVAK provádí zpracování osobních údajů z důvodu plnění smluv, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů. Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Oprávněným zájmem Petra Nováka – CYKLONOVAK je mj. zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 GDPR, jestliže Petr Novák – CYKLONOVAK získal podrobnosti elektronického kontaktu nezprostředkovaně v souvislosti s prodejem zboží a služeb zákazníkovi (tzv. přímý marketing). Petr Novák – CYKLONOVAK zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně.

Doba zpracování údajů

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Osobní údaje jsou pro uvedené účely uchovávány po dobu 5 let ode dne ukončení poslední smlouvy s Petr Novák – CYKLONOVAK. V případě zakoupení zboží je Petr Novák – CYKLONOVAK oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a Petr Novák – CYKLONOVAK po dobu 5 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží. U zákazníků služeb poskytovaných Petr Novák – CYKLONOVAK je Petr Novák – CYKLONOVAK oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a Petr Novák – CYKLONOVAK po dobu 5 let ode dne ukončení poslední smlouvy s Petr Novák – CYKLONOVAK . V případě jednání mezi Petr Novák – CYKLONOVAK a novým zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo ukončeno uzavřením smlouvy, je Petr Novák – CYKLONOVAK oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání. Faktury vystavené Petrem Novákem – CYKLONOVAK jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy. U dlužníků si Petr Novák – CYKLONOVAK ponechává osobní údaje související s dluhem ještě po dobu 10 let poté, co bylo pravomocně ukončeno jakékoli soudní či správní řízení vedeném se zákazníkem. Kamerové záznamy z prodejen Petr Novák – CYKLONOVAK a z prostor Petr Novák – CYKLONOVAK a okolí budovy Petr Novák – CYKLONOVAK jsou zpracovávány po dobu 90 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

Zpracování bankovních údajů v souvislosti s platbou a odstoupením od kupní smlouvy

Petr Novák – CYKLONOVAK umožňuje platbu na dobírku, bankovním převodem nebo platební kartou. Všechny způsoby platby jsou komplexně chráněny bezpečnostními standardy. V případě užití platební karty Petr Novák – CYKLONOVAK splňuje požadavky předepsaného standardu Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) a vyzývá k zadání Card Security Number. V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží bude Petr Novák – CYKLONOVAK zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení. Tyto poskytnuté osobní údaje bude Petr Novák – CYKLONOVAK zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Petr Novák – CYKLONOVAK), max. však 90 dnů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o zpracování bez souhlasu zákazníka. Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude Petr Novák – CYKLONOVAK provádět sama anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, jinou třetí osobu, s tím, že zpracování musí být prováděno v České republice.

Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním reklamací, popř. jiných podnětů

Prostřednictvím tel.č. 737383340 nebo emailu info@cyklonovak.cz může být zákazníkem uplatněna reklamace výrobku. Petr Novák – CYKLONOVAK bude zpracovávat osobní údaje za účelem vyřízení takové reklamace, a to z důvodu plnění svých smluvních a zákonných povinností. Jedná se o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas zákazníka. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává Petr Novák – CYKLONOVAK osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Prostřednictvím tel.č. 737383340 se mohou zákazníci a další osoby obracet na Petra Nováka – CYKLONOVAK se svými dotazy. Pro zodpovězení dotazů bude Petr Novák – CYKLONOVAK zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude Petr Novák – CYKLONOVAK zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Petra Nováka – CYKLONOVAK). Tyto osobní údaje jsou poskytovány zákazníkem dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by Petr Novák – CYKLONOVAK nebyl schopen dotaz vyřídit, souhlas zákazníka proto není požadován. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Petr Novák – CYKLONOVAK sám. Bude-li to potřebné je Petr Novák – CYKLONOVAK oprávněn předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může Petr Novák – CYKLONOVAK takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován, příp. jehož se dotaz týká, jakož i od místa jeho zakoupení.

Zpracování osobních údajů v případě vzniku škody

V souvislosti s prodejem výrobků nebo poskytování služeb může vzniknout zákazníkům Petra Nováka – CYKLONOVAK určitá škoda (např. škoda způsobená vadným výrobkem). V takové souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků a dalších se škodní událostí spojených osob (např. svědků apod.), a to v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících údajů. Účelem zpracování osobních údajů je v tomto případě vyřešení škodní události a ochrana práv a právem chráněných zájmů Petra Nováka – CYKLONOVAK pro případ možného vzniku sporu z takovéto škodní události. Od toho se odvíjí též doba zpracování osobních údajů pro tyto účely, která odpovídá době, po kterou Petr Novák – CYKLONOVAK může v této souvislosti osobní údaje potřebovat a kdy hrozí možnost vzniku sporu ohledně vzniklé škody, tj. 10 let ode dne vzniku škodní události. Za účelem vyřešení škodní události je Petr Novák – CYKLONOVAK oprávněn zpracovávané osobní údaje předat svým dodavatelům či výrobcům.

Zpracovávání údajů se souhlasem zákazníka pro obchodní účely

Se souhlasem pro obchodní účely se zpracovávají osobní údaje zákazníka za účelem vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb a v souvislosti s oslovením zákazníka, buď telefonicky, písemně (včetně příloh k účtu/ faktuře), prostřednictvím internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů nebo čísel služby. Za tímto účelem si Petr Novák – CYKLONOVAK vytváří o zákaznících, kteří souhlas udělí, typové profily chování při využívání produktů a služeb Petr Novák – CYKLONOVAK a uchovává anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami. Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb Petr Novák – CYKLONOVAK a následující 5 (10) let poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pokud zákazník svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů pro jiné účely a na základě jiných právních titulů. Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány údaje, k jejich zpracování udělil zákazník souhlas, a to po dobu, po kterou je Petr Novák – CYKLONOVAK oprávněn tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, pokud zákazník souhlas dříve neodvolá.

III. Sdělení osobních údajů třetím osobám

Pokud je to v souvislosti s realizací objednávky, dodáním a doručením zboží nebo propagací nabídky produktů a služeb nutné, poskytuje Petr Novák – CYKLONOVAK osobní údaje zákazníka partnerským společnostem za účelem péče o zákazníky, dodání a doručení zboží prostřednictvím třetích osob zajišťující přepravu zásilek a plnění smluvních ujednání, dále také za účelem výroby a zasílání reklamních materiálů. S těmito třetími osobami jsou uzavřeny smlouvy, jejichž součástí je závazek zacházet s osobními údaji v souladu se zákonnými ustanoveními a zpracovávat je výhradně dle pokynů Petr Novák – CYKLONOVAK. Součástí smluv je zákaz předávat osobní údaje zákazníků Petr Novák – CYKLONOVAK dalším osobám. Dále osobní údaje Petr Novák – CYKLONOVAK předává zejména advokátům, auditorům, správě IT systémů. Každý takový subjekt, kterému jsou osobní údaje předávány, je prověřován a s každým je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů. Všichni zpracovatelé právnickými osobami se sídlem v České republice nebo se sídlem na území státu Evropské unie.

IV. Technické zabezpečení osobních údajů

1. Web-bug

Petr Novák – CYKLONOVAK používá na svých internetových stránkách tzv. web bug (malé grafiky). Při otevření stránky je tato grafika uložena serverem v internetu, kde je současně registrována. Na základě této skutečnosti je patrné, jaké internetové stránky zákazníci navštěvují, jak často se na ně dívají, z jakého regionu k nim přistupují a jaké akce provádějí. V rámci tohoto procesu je v souladu se stanoviskem úřadů dohlížejících na ochranu osobních údajů IP adresa zákazníka zaznamenána pouze ve zkrácené podobě, identifikovat konkrétní připojení tak není v žádném případě možné.

2. Využití sociálních pluginů

Webové stránky Petr Novák – CYKLONOVAK obsahují mj. sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah s dalšími osobami. Jedná se o:

 • plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
 • plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.
Tyto sociální pluginy nejsou spravovány Petr Novák – CYKLONOVAK a nenese za ně odpovědnost. Žádné osobní údaje, které zákazník zadali na webové stránky Petra Nováka – CYKLONOVAK nebo které jsou o zákazníkovi u Petra Nováka – CYKLONOVAK uloženy, nejsou přenášeny na sociální sítě.

Cookie

Za účelem zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům využívají stránky Petr Novák – CYKLONOVAK soubory cookie. Osoba zákazníka není na základě informací získaných prostřednictvím cookies identifikovatelná. Soubory cookies pomáhají zejména:

 • ke správné funkčnosti webových stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi;
 • při zapamatování přihlašovacích údajů zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat;
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají zákazníci nejčastěji;
 • při zjišťování, které reklamy si zákazníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.
Jaké soubory cookie používáme: - Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči zákazníka; - dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy v zařízení zákazníka mnohem déle nebo dokud nejsou ručně odstraněny. Používání souborů cookie lze nastavit pomocí internetového prohlížeče zákazníka. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí webového prohlížeče zákazníka odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Pokud bude mít prohlížeč zákazníka použití cookies povoleno, bude Petr Novák – CYKLONOVAK vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů. Seznam cookies souborů užívaných Petrem Novákem – CYKLONOVAK zde.

Google Analytics a Google Adwords

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá Petr Novák – CYKLONOVAK službu Google Analytics Premium, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách Petr Novák – CYKLONOVAK nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče. V rámci služby Google Analytics využívá Petr Novák – CYKLONOVAK i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek Petr Novák – CYKLONOVAK vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

V. Právo na přístup k osobním údajům

Ve vztahu k osobním údajům má zákazník zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od Petra Nováka – CYKLONOVAK, jednak potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, dále informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů. V případě opakované žádosti je Petr Novák – CYKLONOVAK oprávněn účtovat za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla Petra Nováka – CYKLONOVAK, nebo na prodejně Petra Nováka – CYKLONOVAK.

Právo na opravu nepřesných údajů

Zákazník má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm Petr Novák – CYKLONOVAK zpracovává. Zákazník je povinen oznamovat Petr Novák – CYKLONOVAK změny svých osobních údajů. Zároveň je zákazník povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm Petr Novák – CYKLONOVAK zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz

Zákazník má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Petr Novák – CYKLONOVAK neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@cyklonovak.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu zákazníka, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracovává Petr Novák – CYKLONOVAK na jiném právním základu, než je souhlas.

Právo na omezení zpracování

Zákazník má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud bude popírat jejich přesnost, důvody jejich zpracování nebo pokud podá písemnou námitku proti jejich zpracování.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR má zákazník právo na oznámení v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR má zákazník právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl Petr Novák – CYKLONOVAK, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat o předání těchto údajů jinému správci. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Zákazník je oprávněn vznést písemnou námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Petra Nováka – CYKLONOVAK. Pokud zákazník nebude souhlasit, že občas dostane nějaké obchodní sdělení, má možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání jeho osobních údajů za účelem přímého marketingu.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 1.6.2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to na adrese sídla Petr Novák – CYKLONOVAK, Zámecká 77, 74731 Velké Hoštice, nebo na e-mailovou adresu: info@cyklonovak.cz.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Zákazník má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

VI. Závěrečná ustanovení

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
3. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
4. V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů využijte kontaktního emailu eshop@skiservis.cz či písemně na naší adrese našeho sídla.
5. V této souvislosti je Petr Novák – CYKLONOVAK oprávněn požadovat, aby zákazník za účelem prověření identity vhodným způsobem prokázali totožnost, Jde o preventivní bezpečnostní opatření zamezující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

Ve Velkých Hošticích dne 1.6.2018
Petr Novák – CYKLONOVAK